سوء مصرف موادخلاقیت موسیقی درمانی می تواند به افراد در کاوش احساسات و اعتماد به نفسشان کمک کند. در شکل گیری دلبستگی ها و ارتباط شخصی بین فرد و موسیقی، امکان فراهم می شود که افراد را در زمینه سوء مصرف مواد آموزش داد و آنها را به سمت توسعه مهارت در روابط، ابراز خود، تفکر خلاق و ارتباط موثر به جای انزوا و محرومیت، هدایت کرد.مدیریت استرس و اضطرابافراد را می توان در یادگیری چگونگی تشخیص احساسات و رفتارهای مرتبط با استرس هدایت کرد. از موسیقی درمانی می توان برای القاء محرک آرامش استفاده کرد به طوری که بتوان استرس را از راه های مناسب و مثبت مدیریت کرد.مراقبت تسکینیاز موسیقی درمانی می توان برای کاهش ترس و اضطراب و آرامش دادن به کسانی که مبتلا به بی خوابی هستند کمک گرفت. این نوع درمان همچنین با ایجاد احساس امنیت و راحتی برای فرد، می تواند او را به ابراز خود به دور از هیچ گونه تهدیدی ترغیب کند.موسیقی درمانی را می توان هم به صورت فعال و هم به صورت پذیرا انجام داد، با این حال ترکیب این دو در یک جلسه درمان، موثرتر است. این جلسات را می توان هم به صورت گروهی و هم فردی، بسته به نیازهای هر فرد انجام داد:فعال - زمانی که فرد خودش موسیقی می سازد یعنی مثلا با آواز خواندن، نواختن آلات موسیقی و یا نوشتن موسیقی.پذیرا - زمانی است که فرد به موسیقی گوش و یا به آن واکنش یا پاسخ می دهد مثل رقصیدن و یا تجزیه و تحلیل اشعار.آموزشگاه موسیقی