بررسی ها نشان می دهد که مشتری ها به دریافت و نگه داری هدایای تبلیغاتی علاقه دارندخوش به حالتان اگر به خرت و پرت های تزئینی علاقه دارید. تحقیقات جدید انجمن بین المللی محصولات تبلیغاتی (ppai) نشان می دهد مشتری ها تا چه حد به دریافت و نگه داری هدایای تبلیغاتی برند علاقه دارند. Ppai بزرگترین انجمن صنعتی در نوع خود است، و از سال 1992 تاکنون، تاثیر هدایای تبلیغاتی را بر ادراک، نگرش و رفتار خریداران ارزیابی می کند.مطالعه طی چند نسلدر سال 2016 پژوهشی با هدف "سنجش عملکرد هدایای تبلیغاتی و افزایش درک نقش آنها به عنوان یک کانال تبلیغاتی"، بر روی هزاران بزرگسالان با گروه های سنی مختلف انجام شد. نتایج این پژوهش برای بازاریابانی که در مورد تقاضای واقعی هدایای تبلیغاتی تردید دارند می تواند جالب باشد.معیارها و نتایجبا توجه به نتایج این پژوهش، هدایای تبلیغاتی به پنج دلیل زیر، یک رسانه تبلیغاتی برتر هستند:دریافت کردن : بر اساس اظهارت افراد مورد بررسی، 89 درصد طی شش ماه گذشته، 16 درصد از سال 2012 و حدود 30 درصد از اولین پژوهش ppai در سال 1992، یک هدیه تبلیغاتی دریافت کرده اند.به یاد آوردن (به خاطر سپردن برند یا پیام): حدود 90 درصد برند محصولات تبلیغی که دریافت کرده بودند را به یاد داشتند، و 80 درصد آنها نیز حداقل پیام یک محصول را به خاطر داشتند.رزونانس (انتقال نگرش مطلوب): هشتاد درصد گزارش دادند که برداشت شان از یک برند، پس از دریافت یک هدیه تبلیغاتی، تغییر مثبتی داشته است.واکنش (تحریک تغییر در رفتار خرید): 83 درصد گفتند که به تمایل بیشتری برای کار با برندی دارند که از آنها هدیه تبلیغاتی دریافت کرده اند.نسبیت (اثر بخشی در برابر دیگر کانال): مصرف کنندگان در تمام گروه های سنی، به هدایای تبلیغاتی به عنوان موثرترین رسانه تبلیغاتی ای که آنها را ترغیب به عمل می کند، امتیاز دادند.یکی دیگر از داده ها، مدت نگه داری، نشان می دهد که مصرف کنندگان به طور معمول یک هدیه تبلیغاتی را بین یک تا پنج سال نگه می دارند، اما ممکن است زنان یک آیتم را تا 10 سال هم نگه داری کنند.