در هر سامانه ای برای اطمینان از صحت عملکرد از باز خورد خود سامانه استفاده می شود. در سامانه های بالابر هیدرولیک نیز از انواع ابزارهای اندازه گیری برای کنترل و اطمینان در صحت عملکرد سامانه استفاده می شود.اگر چه سامانه های آسانسورهای هیدرولیکی عموما توسط تابلو های کنترل الکترونیک هدایت می شوند. ولی باز هم برخی از پارامترهای سامانه با ابزارآلات معمول مورد استفاده و در سیستم های بالابر هیدرولیکی پایش می شود.ادوات اندازه گیری و پایش در مدارهای هیدرولیکیدر سامانه های بالابر هیدرولیکی پارامترها و مشخصه های مختلفی همچون فشار شدت جریان، دما و غیره جزو پارامترهای اساسی سیستم بالابر می باشند که در اینجا به تشریح اصلی ترین ابزار پایش و اندازه گیری این شاخص ها می پردازیم.فشارسنج هامعمولا لازم است، در نقاط مختلف یک سیستم هیدرولیک بالابر، فشار را اندازه گرفت. به هنگام رفع عیب یا عیب یابی یک سیستم بالابر، دانستن فشار در قسمت های مختلف سیستم ضروری است. دو نوع فشارسنج در سیستم های هیدرولیک استفاده می شود: فشارسنج های مکانیکی و حسگرهای الکترونیکی فشار.فشارسنج مکانیکیپر استفاده ترین نوع فشارسنج های مکانیکی، فشارسنج با لوله بوردن است. در این فشارسنج، یک لوله خمیده دایره ای وجود دارد. انتهای این لوله بسته است و از دهانه ورودی لوله، سیال تحت فشار وارد می شود. با افزایش فشار در لوله خمیده، دایره ای با توجه به اختلاف سطح تحت فشار، لوله تمایل دارد باز شده و به صورت مستقیم در آید. از این پدیده برای آشکار سازی میزان فشار درون لوله استفاده شده است. میزان باز شده لوله خمیده، متناسب با میزان فشار درون آن است. باز شدن لوله خمیده از طریق یک اتصال مکانیکی به عقربه فشارسنج انتقال می یابد. بقیه انواع فشارسنج ها نیز عملکرد مشابهی دارند، یعنی: فشار سیال باعث یک جابجایی شده و این جابجایی توسط یک مکانیزم به نشانگر فشارسنج منتقل می گردد. داخل صفحه فشارسنج ها معمولا با یک مایع شفاف، که غالبا گلیسیرین است پر می شود تا از حرکت سریع عقربه و لرزش های آن جلوگیری کند. نماد گرافیکی فشارسنج در شکل زیر نشان داده شده است. این نوع فشارسنج ها عموما به صورت بصری و برای ارائه اطلاعات به سرویس کار بر روی شیر های مجتمع روی پاور یونیت به کار برده می شود.بالابر آسیا برج -redirect.php?a=asiabalabar.com