نور پردازی یخچال فروشگاهی و قفسه فروشگاهی به عنوان یک مسئله مهم در هایپر مارکت ها مطرح شده است. در واقع نور پردازی صحیح و هماهنگ انسان ها را همیشه تحت تاثیر قرار می دهد و هایپر مارکت ها را از فضای معمولی و کسل کننده به فضایی با اتمسفر زندگی، سرگرمی و نشاط آور تبدیل می کند.1یخچال فروشگاهیبا توجه به مطالعات اخیر، روشنایی سازگار در هر بخش فروشگاه به خصوص در شب به فروشگاه هویت بصری می افزاید. همچنین تنها زیبایی خارجی تجهیزات فروشگاهی کافی نیست استفاده از لامپ ها و لوستر های مناسب با نور های پایدار و دیزاین مدرن بر یخچال فروشگاهی و قفسه فروشگاهی باعث جذب مشتری بیشتر و تفاوت نسبت به فروشگاه های دیگر می شود.قفسه فروشگاهییخچال فروشگاهیزمانی که نور کافی با چیدمان مناسب به یخچال فروشگاهی و قفسه فروشگاهی داده شود انسان ناخودآگاه قادر به درک و احساس آنها و اقلام داخلشان میشود در نتیجه سبب فروش بیشتر میشود.