مهلت پرداخت دیه:مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به*ترتیب زیر است، مگر اینکه به *نحو دیگری تراضی شده باشد:۱. در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری۲. در شبه عمد، ظرف دو سال قمری۳. در خطای محض، ظرف سه سال قمریهرگاه پرداخت*کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌ*له مکلف به قبول آن است.در جنایت شبه عمدیدرصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می*شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت*المال پرداخت می*شود.در جنایت خطایمحض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می*شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت*المال پرداخت می*شود.در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه می*باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.موجبات ضمان:جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آنکه به* نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.دیه نفس:موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می*شود.دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به*علاوه نصف دیه زن است.درکلیه جنایاتی که مجنیٌ*علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می*شود.شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.وارث دیه شخص متولد از زنا درصورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می*باشند.براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می*گردد.نکاتی در مورد تغلیظ دیه :هرگاه رفتار مرتکب(قاتل) و فوت مجنیٌ*علیه(مقتول) هر دو در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی*القعده وذی*الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک*سوم دیه نیز افزوده می*گردد.معیار شروع و پایان ماههای حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی*الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می*رسد.در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت*المال پرداخت*کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به*علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می*شود نیز این حکم جاری است.تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.قواعد عمومی دیه اعضاء:در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به* شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت می*شود.هرگاه در اثر جنایت صدمه*ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به*شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد، مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می*یابد.تعیین مبلغ دیه :جراحات سر و صورت و دیه آنها به ترتیب ذیل است:۱.حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک صدم دیه کامل۲. دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل۳. متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد،سه صدم دیه کامل۴. سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیه کامل۵.موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیه کامل۶. هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیه کامل۷. مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل۸. مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک سوم دیه کامل۹. دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد.redirect.php?a=edalat.ir/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%87/