برای تخلیه فشار در دوسمت یک عملگر به شیرهای اطمینان دوتایی نیاز است. هر دوی این شیرها به حالت یک بلوک چند لایه ای ( ساندویچی) در بدنه شیر قرار گیرند. فشار خطوط کار (B,A) را می توان مستقیماً به تانک بالابر T (تخلیه راهگاهی) یا به سمت خط کار جهت مخالف (تخلیه ضربدری) هدایت کرد. کاربرد دیگر شیرهای اطمینان دوتایی در انتقال هیدرواستاتیکی فشار است، که معمولا به صورت تخلیه ضربدری است.انتخاب شیر اطمینان و تنظیم فشارانتخاب نوع مناسب شیر اطمینان بالابر و انتخاب فشار مناسبی که شیر تحت آن باز می شود ، دقت قابل توجهی را می طلبد اکثر شیرهای عمل کننده مستقیم بالابر دارای مشخصات چیرگی فشار بالایی اند. این امر استفاده از آنها را برای سیستمهایی که دامنه تغییرات دبی گسترده دارند، نامناسب می سازد. در طراحی مدار، فشار تنظیم مجدد(فشاری که در آن یک شیر باز، بسته می شود) نیز باید مدنظر باشد. این فشار با توجه به نیروهای ناشی از جریان و طرح و ساختار شیر می تواند تا 50% فشار باز شدن شیر کاهش یابد. در برخی طراحیها زمان پاسخ مهمترین معیار طراحی است.معمولاً شیرهای دو مرحله ای بالابر در محدوده وسیعی از دبی ها، تنظیم فشار خوبی را همراه با چیرگی فشار کم و تولرانس کوچک بین فشار باز شدن و فشار تنظیم مجدد، به دست می دهند. شیرهای عمل کننده مستقیم عکس العمل سریعی دارند. انواع بشقابی در برابر آلودگی سیال بهترین رفتار را دارند. همچنین این دسته شیرهای نشتی کمتری نسبت به شیرهای میله ای دارند، که همین امر آنها را برای کار در فشارهای بالا مناسب می سازد.آسانسور و بالابر آسیا برج- redirect.php?a=asiabalabar.com/