مراحل اخذ پلمپ دفاتر تجاریجهت اخذ پلمپ دفاتر تجاری ، می بایست در ابتدا به سایت اداره ثبت شرکت ها به نشانی redirect.php?a= irsherkat.ssaa.ir ( قسمت پلمپ دفاتر تجاری ) مراجعه نمایید. پس از ورود به این قسمت ، چنانچه متقاضی پلمپ دفاتر ، شخص حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکت ها باشد باید از قسمت اطلاعات متقاضی پلمپ ، ( نوع شخص متقاضی ) بخش تعیین شده مربوط به شخص حقوقی را انتخاب نماید. سپس، تابعیت و شناسه ملی و شماره تلفن ثابت و کد پستی ، شروع سال مالی و شروع ماه مالی شخصیت حقوقی را در سامانه وارد نمایید. پس از این مرحله می بایست " اطلاعات آدرس محل دریافت دفاتر پلمپ شده " را تکمیل کنید. در این رابطه لازم به ذکر است که آدرس شرکت می بایست حتماَ واقعی باشد ، زیرا پس از فرستادن مدارک ، پلمپ دفاتر به آدرس شرکت ارسال می گردد. پس از بازبینی اطلاعات و انتخاب گزینه ی تایید اطلاعات شخص حقوقی ، بر اساس اطلاعات وارد شده به کاربران شماره پیگیری اختصاص داده می شود.در گام بعدی، پس از انتخاب سمت تکمیل کننده اظهارنامه اطلاعات مربوط به یکی از اعضاء هیات مدیره را در سامانه وارد کنید و سپس، اسامی سایر اعضاء هیات مدیره را در سیستم وارد نمایید. بعد از طی این مراحل ، با تعیین عضو هیات مدیره، سمت اشخاص هیات مدیره ، مدت تصدی محدود/نامحدود و تاریخ شروع سمت را در رایانه درج نمایید و وضعیت حدود حق امضاء اعضاء هیات مدیره و همچنین سمت عضو هیات مدیره را در سیستم وارد کنید. منبع: ثبت شرکت کیاثبت - redirect.php?a=kiasabt.com