اصولاَ ثبت علائم تجاری اختیاری است ، زیرا ثبت علائم موجب می شود که صاحب علامت از حمایت قانون برخوردار شود ، بنابراین لزومی برای اجباری کردن آن از طرف مقنن به نظر نمی رسد. به موجب تبصره ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات : " داشتن علامت تجاری اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد "طبق ماده 2 قانون ثبت علائم و اختراعات : " حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد " . بنابراین کسی که علامت تجاری خود را به ثبت نرسانیده است اصولاَ نمی تواند از حمایت قانونی برخوردار گردد.مدارک لازم جهت ثبت برندبرای ثبت علامت تجاری ، در ابتدا مدارک ذیل را آماده کنید.شخص حقیقی:1. تصویر شناسنامه شخص متقاضی2. تصویر کارت ملی شخص متقاضی3. تصویر کارت بازرگانی ( اگر از حروف لاتین استفاده شده باشد)4. تصویر مجوز فعالیت (جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)5. نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10....... ادامه مقالات ثبت شرکت - ثبت برند سایت ثبت شرکت کارا - redirect.php?a=kararegister.com