جراحی بینی طبیعی افرادی که برای عمل زیبایی بینی اقدام می کنند ، را می توان به دو گره تقسیم نمود افرادی که می خواهند بینی شان فرمی عروسکی و فانتزی داشته باشد و افرادی که می خواهند جراحی بینی طبیعی داشته باشند . جراحی بینی طبیعی علم زیبا شناسی ، معیار های زیبایی چهره را بر اساس بررسی زیبایی در افراد معین نموده است و مورد تایید در سطح جهان می باشد و در انجام عمل های زیبایی با در نظر گرفتن معیار های تعیین شده ی این علم صورت می گیرد . هدف اصلی جراح بینی در طی عمل زیبایی بینی ، با حفظ عملکرد تنفسی بینی ، ایجاد تناسب میان بینی با سایر اعضای چهره است . هنگامی می خواهیم جراحی بینی طبیعی انجام بدهیم ، به چند نکته باید توجه کنیم : زیبایی نوک بینی سایز سوراخ های بینی شیوه برش و بخیه زدن برش های ایجاد شده