سلامبه دوستان عزیزم پیشنهاد می کنم حتما کتاب های زیر رو برای رسیدن به موفقیت مطالعه کنندبسیار خوب بود redirect.php?a=cwaall.com/index.php/%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA