شرکت های تجاری بنا برتصریح ماده 20 قانون تجارت بر هفت قسم به قرار ذیل می باشند . 1. شرکت سهامی2. شرکت با مسئولیت محدود3. شرکت تضامنی4. شرکت مختلط غیرسهامی5. شرکت مختلط سهامی6. شرکت نسبی7. شرکت تعاونی تولید و مصرفحقوق دانان انواع شرکت ها را از جهات مختلف دسته بندی کرده اند. در واقع، صاحب نظران و حقوقدانان با ارائه تقسیم بندی های مختلف این امکان را برای علاقه مندان به تشکیل شرکت فراهم نموده اند تا اقسام و انواع شرکت های تجاری را متناسب با خواست و نیاز خود در اختیار داشته باشد. یکی از این نیازمندی ها این است که علاقه مندان باید بدانند میزان مسئولیت هر یک از مدیران و شرکاء به تناسب نوع شرکت ثبت شده در چه وضعیتی قرار دارد. آیا مسئولیت مدیران در یک شرکت تضامنی یا نسبی که سرمایه چند شریک که خود دخالت در مدیریت شرکت دارند تفاوتی ندارد ؟ پاسخ سوال روشن است مدیر در شرکت سهامی عام به نمایندگی از سهامداران امین تلقی می گردد. زیرا سهامداران به اعتماد و اعتقاد به مدیریت او در امور مدیریتی دخالت ندارند در حالی که شرکت تضامنی شرکاء خود دخیل در تصمیم گیری بوده اند و گاه به تناسب دخالت یکی از شرکاء از مسئولیت دیگری کاسته می شود.ثبت شرکت ایده - redirect.php?a=*ideacompanyregister.com