برای ثبت شرکت هلدینگ ملزم به فراهم نمودن شرایط و مدارک ذیل می باشید:1-آگهی تاسیس شرکت مادر2-نامه نمایندگی صادر شده از شرکت مادر جهت ثبت شرکت هلدینگ3-مدارک شناسایی شامل کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره شرکت هلدینگ4-مدارک شناسایی شامل کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره شرکت هلدینگ5-گواهی عدم سوء پیشینه برای نماینده شرکت مادر و بقیه اعضای هیات مدیره و بازرسین شرکتهمچنین توجه داشته باشید که فعالیت شرکت هلدینگ نیازمند کسب مجوز می باشد که مراحل دریافت مجوز فعالیت این نوع شرکت بدین شرح می باشد:الف)شروط دریافت موافقت اصولی با ثبت شرکت_ متقاضی ابتدا باید درخواست خود را طبق فرم ” تقاضای صدور مجوز تأسیس شرکت مادر” به همراه فرم ” پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیأت مدیره نهاد مالی” تکمیل شده توسط اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل پیشنهادی برای مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار ارسال کند. سازمان پس از بررسی مدارک اگر کامل باشند و شرایط لازم احراز گردد، موافقت اصولی خود را با تأسیس شرکت ابلاغ می کند.ب)شروط اعطای جواز تاسیس_ در صورت موافقت اصولی، شرکت مستلزم است مدارک اعلام شده توسط سازمان را ظرف مهلت مقرر تکمیل نماید. بعد از تکمیل مدارک مورد نظر سازمان نامه ای مبنی بر اجازه تأسیس شرکت و ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها را صادر خواهد کرد.ج)شروط اعطای جواز فعالیت پس از صدور جواز تاسیس_ بعد از اعلام موافقت با تأسیس شرکت، متقاضی باید طی مهلت مقرر شرکت را نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسانده و مدارک مربوطه را به سازمان ارایه دهد.بعد از ثبت نهاد مالی نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، شرکت مدارک لازم را برای ثبت نزد سازمان ارایه می نماید و در صورت احراز شرایط، مجوز فعالیت برای شرکت صادر می گردد.تنظیم اساسنامه شرکت هلدینگ رعایت این موارد ضروری می باشد:_ تصریح واژه شرکت هلدینگ در عنوان نام شرکت._ تصریح هدف تشکیل شرکت (سازماندهی فعالیتهای شرکتهای تابعه و راهبری شرکتهای زیر مجموعه)_ اشاره کردن به این نکته که شرکت دارای شخصیت مستقل است و به شکل شرکت سهامی خاص یا عام اداره می شود و اینکه هم شرکت مادر و هم شرکتهای تابعه دارای استقلال مالی بوده و تابع اساسنامه خود هستند._ موضوع فعالیت شرکت عبارت است از مدیریت سهام و سرمایه شرکتهای تابعه، مدیریت و نظارت بر فعالیتها و دستیابی به اهداف شرکت از طریق شرکتهای زیر مجموعه که باید در اساسنامه شرکت تصریح گردد._ اعضای هیأت مدیره شرکت و زیر مجموعه های آن نمی توانند هیچ سمت دیگری را در شرکتهای مادر و شرکتهای تابعه داشته باشند.در صورت نیاز به مشاوره و اطلاعات کاملتر می توانید با مشاورین ثبت ایده نو در تماس باشید.ثبت شرکت ایده - redirect.php?a=*ideacompanyregister.com