کمک به پژوهشگران, محققان و نویسندگان از طریق استفاده از سایت های دانشگاه های معتبر و کتابخانه های الکترونیکی فرانسویترجمه کتاب ها, جزوات و گزارش ها از زبان فرانسه جهت استفاده از مطالعات انجام شده به زبان فرانسه برای استفاده در طرح های پژوهشی و کاربردی برای سازمان ها و اداراتامادگی برای انواع مصاحبه هاامادگی برای ازمون های … TCF.DELF.DALFآموزشگاه زبان فرانسه روش متین-redirect.php?a=forums.pichak.net