شرکت ساختمانی، شرکتی است که عمده فعالیت آن در زمینه ساخت و ساز و فروش ساختمانهای مسکونی و تجاری است. این شرکت ها عمدتاَ به سه دسته پیمانکاری، تاسیساتی و تجهیزاتی تقسیم می شوند که به فعالیت های پیمانکاری، تاسیساتی و تجهیزاتی ساختمان ها می پردازند. شرکت ساختمانی را می توان در قالب های متفاوتی به ثبت رساند اما بهتر است ثبت شرکت ساختمانی به صورت سهامی خاص انجام گیرد. زیرا شرکت های سهامی خاص ،اغلب برای افرادی که امور عمرانی ، ساختمانی و … انجام می دهند بسیار مناسبند . همچنین این شرکت ها برای شرکت در مناقصات و مزایده های سطح بالا از اعتباز بالایی برخوردارند. دلیل داشتن اعتبار بیشتر جهت شرکت در مناقصات مربوط به عوامل زیر خواهد بود.1- واریز 35% سرمایه اولیه شرکت سهامی خاص به حساب شرکت2- تمدید مدت تصدی مدیران شرکت سهامی خاص هردوسال یکبار و بازرسان هر سال یکبار (سبب تحت نظر بودن بیشتر شرکتهای سهامی خاص می گردد)3- اعمال کنترل بیشتر از طریق بررسی تراز سود و زیان سالانه و وجود بازرسین.شرایط ثبت شرکت ساختمانی در قالب سهامی خاص به قرار ذیل است :– حداقل سه سهامدارو دو نفر بازرس همراه– یک میلیون تومان به عنوان حداقل نقدینگی– پرداخت حداقل 35% سرمایه جهت ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص به صورت نقدی.مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص1. اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ2. اساسنامه شرکت 2 جلد3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه4. صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب 2 نسخه5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.7. ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) .9. ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ).شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود– وجود حداقل 2 نفر عضو– حداقل سرمایه 10.0000 ریال– تعهد با پرداخت کل سرمایهمدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود1. تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ2. شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی ) 2 برگ3. اساسنامه شرکت4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره 2 نسخه5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز )از اقدامات اختیاری پس از ثبت شرکت ، اخذ رتبه است. رتبه بندی یا گرید یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است که توسط معاونت برنامه ریزی و نطارت راهبردی ریاست جمهوری اتخاذ می شود. هر شرکتی برای عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی به رتبه بندی نیاز دارد.لذا شرکت ها می توانند پس از ثبت شرکت ، نسبت به اخذ رتبه اقدام نمایند.مرکز تخصصی ثبتیکالموسسه ای برای ثبت سریع و آسانثبت شرکت ثبتیکال - redirect.php?a=*sabticall.com