علائم تجاری علامت هایی هستند که برای معرفی کالا و محصول از لحاظ کیفیت و ضمانت مرغوبیت جنس آن ها مورد استفاده قرار می گیرند که می تواند عدد، نقش، رقم ، حرف و … باشد. ثبت علائم تجاری و اختراعات در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران که یکی از ادارات ثبت است انجام می گیرد. مدت اعتبار حمایت از علامت تجاری،10 سال از تاریخ ثبت اظهارنامه در اداره مالکیت های صنعتی می باشد که این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود. در غیر این صورت علامت مذکور ابطال و از حمایت قانونی برخوردار نخواهد بود.مدارک مورد نیاز جهت تمدید علامت تجاری عبارت است از :الف ) اشخاص حقیقی1. کپی شناسنامه و کارت ملی مالک علامت2. ارائه اصل یا کپی تصدیق ثبت شده3. شش عدد نمونه از علامت4. مهر و امضاء وکالتنامه چنانچه امور توسط وکیل انجام شود.ب) اشخاص حقوقی1. ارائه روزنامه آخرین تغییرات اعضای هیات مدیره ( صاحبان حق امضا )2. ارائه اصل یا کپی تصدیق ثبت شده3. مدارک هویتی صاحبان حق امضا ( کپی شناسنامه و کارت ملی )4. شش عدد نمونه از علامت5. مهر و امضاء وکالتنامه چنانچه امور توسط وکیل انجام شود.متقاضی جهت تجدید ثبت علامت می بایست تقاضانامه و اظهارنامه ثبت علامت تجاری را به انضمام گواهی تجدید ثبت علامت از دایره فروش اوراق بهادار تجدید ثبت علامت خریداری نموده و پس از تکمیل، تسلیم اداره مالکیت صنعتی نماید.درخواست تمدید ثبت علامت باید حاوی نکات ذیل باشد:1- شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامتی که تمدید آن مورد درخواست است.2- طبقه یا طبقات کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت شده است.3- اسم و آخرین نشانی کامل مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی وی در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوط وارد کرده و بر روی هر یک از نسخ درخواست تاریخ دریافت و شماره آن را با قید و نسخه دوم آن که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد و مدارک ابرازی پیش نویس آگهی تجدید ثبت علامت تجاری را تهیه می نماید.مطابق ماده 128 ثبت علامت در دفتر ثبت با قید مراتب ذیل به عمل خواهد آمد.1- اسم و نشانی و تابعیت مالک علامت2- اسم و نشانی نماینده قانونی او در صورت وجود3- الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است.4- تعیین اجزا علامت با ذکر رنگ در صورتی که رنگ به عنوان مشخصه و یا ویژگی علامت باشد.5- تاریخ کامل و شماره ثبت اظهارنامه و تاریخ و شماره ثبت علامت6- فهرست کامل و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها استفاده می شود با اشاره طبقه یا طبقات آن ها طبق طبقه بندی بین المللی7- در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن تاریخ،شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدمنمونه گواهی تجدید ثبت علامت تجاریاداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی گواهی می کند که علامت شماره ( شماره ثبت علامت حتماَ قید شود ) …………… در تاریخ …………… به نام ………………….. به ثبت رسید.و در تاریخ ……………………. تجدید شده ، به مدت ذه سال از تاریخ ………………….. برای طبقه / طبقات …………………… تجدید می گردد.حق الثبت دریافتی …………………… ریالتقاضا کننده تجدید ثبت : نام صاحب علامت اصالتاَ یا وکیل قانونی وکالتاَ …….تاریخ ثبت علامت : …./…………./…….139علامت الصاق و ممهور می شود.اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتیجهت مشاوره و اقدام به ثبت برند با ما تماس بگیرید.ما همواره آماده ارائه بهترین و کامل ترین خدمات به شما عزیزان می باشیم .ثبت شرکت ثبتیکال - redirect.php?a=*sabticall.com