اشخاص حقوقی ممکن است پس از پایان یافتن فرآیند ثبت ، نیاز به تغییر و تحولاتی داشته باشند. این تغییرات شامل :تغییر نام ، الحاق به موضوع ، تغییر موضوع ، تغییر آدرس، نقل و انتقال سهام ، افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه، ورود شریک ، خروج شریک ، تعیین سمت ها ، تغییر حق امضاء ، تعیین اعضای هیات مدیره و … می باشد. تغییرات شرکت می بایست در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت برسد. کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیات مدیره امکان پذیر است .در ذیل به مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت می پردازیم.مدارک لازم جهت تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی و هیات مدیره ( در شرکت بامسئولیت محدود )– تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز شرکت– کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی شرکاء یا هیئت مدیره جدید شرکت– کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت واحکام نمایندگی اشخاص حقوقی هیئت رییسه و هیات مدیره و سهامدارن اشخاص حقوقی. ( در صورتیکه شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند).– کپی شناسنامه و کارت ملی عضوهای هیات مدیره یا نماینده شخص حقوقی– کپی روزنامه رسمی ثبت شرکت– کپی روزنامه رسمی تغییرات شرکت ( در صورت وجود )– شرکتنامه یا تقاضانامه شرکتمدارک لازم جهت تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی و هیات مدیره ( در شرکت سهامی خاص )– تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز شرکت– کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامدران و هیئت مدیره و بازرسین شرکت (یا نماینده شخص حقوقی)– کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی سهامداران یا هیئت مدیره و بازرسین جدید شرکت– کپی روزنامه رسمی تاسیس شرکت– کپی روزنامه رسمی تغییرات شرکت ( در صورت وجود )– اظهارنامه شرکت– آخرین لیست سهامداران شرکت ( در صورت داشتن نقل و انتقال از تاریخ تاسیس )– آخرین روزنامه رسمی شرکت واحکام نمایندگی اشخاص حقوقی هیئت رییسه و هیات مدیره و سهامدارن اشخاص حقوقی ( چنانچه شرکایی که می خواهند وارد شرکت شوند اشخاص حقوقی باشند ).مرکز تخصصی ثبتیکالموسسه ای برای ثبت سریع و آسانثبت شرکت ثبتیکال - redirect.php?a=*sabticall.com