نحوه تغییر صدا بعد از جراحی زیبایی بینی بعضی ها شاید نگران این موضوع باشند که بعد از انجام جراحی زیبایی بینی آیا صدای آن ها تغییر میکند یا خیر. این نگرانی بیشتر در مورد کسانی صدق میکند که شغل ئ شخصیت آن ها به صدایشان وابسته است. تحقیق علمی که در مجله جراحی زیبایی بینی در سایت 2014 انتشار داده شد این است به این صورت میباشد که فرد بیمار باید از خطری که او در عمل جراحی زیبایی بینی او را تهدید میکند و ممکن است روی صدای او تاثیر میگذارد.تغییر صدا بعد از جراحی زیبایی بینی چگونه اتفاق میافتد؟بعد از بررسی کردن در رابطه با کیفیت صدای 27 بیمار که جراحی زیبایی بینی انجام داده اند این بررسی ها در دو بیمارستان انجام شده که 22 نفر از این بیماران به طور حرفه ای از صدای خود استفاده میکردند. نخست بیماران باید یک پرسشنامه را تکمیل کنند تا درک آن ها از مشکلات صدا نیز درجه بندی شود. صدای آن ها بوسیله یک ضبط صوت بعد و قبل از جراحی زیبایی بینی ضبط شده و بوسیله شنوندگان ماهر بررسی شده است. شنوندگان متوجه آن که صدا برای قبل و یا بعد از جراحی زیبایی بینی میباشد نشدند. از پرسشنامه های کامل شده به این نتیجه رسیدند که کیفیت قسمتی از صداها تغییر کرده. با این وجود تغییری در صدای آن ها برای فعالیت های روزمره تاثیری نداشته است.نتیجه بدست آمده بعد از جراحی زیبایی بینی :شنوندگان ماهر توانستند تغییری را در کیفیت صدای آن ها مشاهده کنند. یکی از مواردی که آن ها متوجه شده یوند این بود که صدای آن ها به صورت سرماخورده میباشد. این نوع از صدا برای زمانی میباشد که هوای کافی از سوراخ های بینی عبور نمیکند و نشان دهنده آن است که فرد دچار گرفتگی بینی شده است. از تجزیه و تحلیل صوتی آن ها متوجه شده اند که تغییر در فرکانس و همینطور دامنه برای یک صدای خاص در رایطه با مقدار باریک شدن حفره ی بینی بعد از جراحی زیبایی بینی. تغییر در سطح سوراخ های حفره بینی شاید مقاومت مقابل جریان هوا را بیشتر کند که در نتیجه آن به کاهش بلندی صدا میرسد. تجزیه تحلیل صوتی نشان دهنده آن است که فرکانس اول و دومین نجوت در بینی برای واج های "م" و "و" و"ن" بیشتر شده در صورتی که دامنه این نجوا ها بعد از جراحی زیبایی بینی کم شده .