جهت بررسی ثبت اینگونه شرکتها لازم است در ابتدا به ارائه تعریف صحیحی از فرآیند تولید بپردازیم :هرگاه مواد اولیه با عبور از یک فرآیند ساخت تغییر شکل دهد و به یک کالای ساخته شده تبدیل شود این فرایند را در اصطلاح تولید می نامند یا بنا بر تعریف دیگری از علم اقتصاد تولید یا فرآوری ، به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است. بنابراین فعالیت تولیدی سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز صورت می*گیرد .بنابر تعاریف ارائه شده تا حدودی در رابطه با فعالیت واحدهای تولیدی اطلاع کسب نمودید، این نوع شرکت به شرکتی اطلاق می شود که به کار تولیدی اختصاص داشته باشد و موضوع فعالیت ان تولید کالا باشد و در بند 2 اساسنامه این نوع شرکت ها فعالیت تولیدی درج می گردد.ثبت شرکت های تولیدی مانند بسیاری از شرکت ها هم در قالب تولیدی سهامی خاص و هم در قالب مسئولیت محدود در ادراه ثبت شرکت ها انجام می شود .و دارای مراحلی مشابه به سایر شرکت ها می باشد با این تفاوت که این قبیل شرکت ها با توجه به نوع کالای تولیدی ، نیاز به اخذ مجوز از سازمان هایی نظیر سازمان صنایع و معادن ، بهداشت و دیگر سازمان ها دارند .مراحل ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص1-حداقل 3 نفر عضو هیات مدیره به همراه دو نفر بازرس اصلی و علی البدل2-سرمایه اولیه شرکت یک میلیون ریال می با شد3- واریز 5 در صد سرمایه اولیه شرکت و ارئه گواهی بانکیمدارک لازم جهت ثبت شرکت تولیدی سها می خاص1-کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره و بازرسین2-اخذ و ارائه گواهی عدم سو پیشینه3- امضا ء اقرار نامه مدیران4- بعد از تایید نهایی ثبت شرکت 3 الی 4 روز دریافت تایید نام5-امضا کلیه اوراق توسط اعضا هیئت مدیره و سها مداران6-ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها7-تایید مدارک تو سط کار شنا س ادراه ثبت شرکت ها و صدور اگهی تاسیس8-ثبت نام روز نامه رسمی طی 15 الی 20 روزکاریمراحل ثبت شرکت تولیدی با مسئولیت محدود1-حداقل دو نفر شریک بالا ی18 سال2-سرمایه اولیه شرکت یک میلیون ریال می با شد3-اقرار مدیر عا مل مبنی بر دریافت کل سرمایهمدارک لازم جهت ثبت شرکت تولیدی با مسئولیت محدود1-مدارک شنا سایی کلیه هیئت مدیره و سهامداران2-ارائه گواهی عدم سو پیشینه3-امضا اقرار نامه تو سط سها مدارن4-تهیه مجوز های تولیدی5-ثبت ساما نه ی شرکت6-بعد از تایید نهایی ثبت شرکت با گذشت 3 الی 4 روز دریافت تایید نام شرکت7-امضا ء کلیه اوراق توسط اعضا هیئت مدیره و سهامدارن8-ارسال مدارک به ادراه ثبت شرکت ها9-تایید مدارک توسط کارشناس ادراه ثبت شرکت ها و صدور اگهی تاسیس10-ثبت نام روزنامه رسمی طی مدت 15 الی 20 روز کاریجلب رضایت کامل متقاضیان با ارائه مناسب ترین خدمات تخصص ماست . ثبت شرکت ثبتیکال - redirect.php?a=*sabticall.com