تست مخازن تحت فشار : مراحل اولیه فعالیت های قبل از انجام تست مخازن تحت فشار هیدرواستاتیک ، که نیاز به چک کردن توسط تیم کنترل کیفیت تولید کننده و بازرس شخص ثالث دارد شامل موارد زیر است: ۱- چک کردن تمام جوش ها به پایان رسیده باشد و به طور کامل توسط معاینه NDT در بازرسی پروژه و طرح آزمون پذیرفته شده باشد. ۲- مطمئن باشید که قسمت داخلی مخزن تمیز و عاری از سرباره و یا عناصر دیگر باشد. ۳- مطمئن شوید که سطح خارجی برای اجرای صحیح بازرسی ویژوال در طول تست مخازن تحت فشار خشک باشد. ۴- چک کردن برچسب کالیبراسیون فشار سنج و گواهی سلامت مخزن تحت فشار و محدوده ی حد پایین و حد بالای فشار سنج که باید بین ۱,۵ و ۴ از مقدار تست فشار باشد. ۵- کنترل تجهیزات تست مانند پمپ آزمون ۶- مطمئن باشید که درجه حرارت تست مخازن تحت فشار مقادیر زیر را نقض نمی کند: حداقل درجه حرارت تست= MDMT + ۳۰ ° F حداکثر درجه حرارت تست= ۱۲۰ ° F MDMT حداقل دمای فلز طراحی مخزن فشار است، و آن در سند طراحی مخازن تحت فشار اظهار می شده است. این خطر ترک و شکسته شدن در طول آزمون را کاهش می دهد. ۷- مطمئن شوید که پد های تقویت همگی تست صابون شده اند . ۸- کنترل کیفیت آب تست و استفاده از بازدارنده های خوردگی در صورت لزوم یا هنگامی که فلز مخزن از مواد حساس است. ۹- چک کردن دریچه ها. لازم است که دریچه ها در نقاط بالا از مخزن قرار بگیرند تا در حالی که مخزن در حال پر کردن است امکان تخلیه جیب هوا وجود داشته باشد. [​IMG] تست مخازن تحت فشار تست مخازن تحت فشار فعالیت هایی در طول تست هیدرواستاتیک مخازن تحت فشار باید توسط تیم کنترل کیفیت تولید کننده و بازرس شخص ثالث بررسی می شود: ۱- مطمئن باشید که پر کردن و اعمال فشار از پایین ترین نقطه و ضربه از بالاترین نقطه انجام شده. ۲. مشاهده سرریز آب از طریق دریچه تخلیه به منظور اطمینان از این که هیچ حباب هوایی در مخزن باقی نمانده است. ۳. کنترل و مشاهده این که فشار در در سه مرحله به شرح زیر انجام شود: مرحله اول : بالا بردن فشار به ۴۰ درصد فشار نهایی، توقف فشار، نگه داشتن آن به مدت ۵ دقیقه و سپس یک بازرسی بصری سریع از سطح خارجی . مرحله دوم : راه اندازی مجدد فشار تا ۷۰٪ فشار نهایی، توقف عملیات، به مدت ۵ دقیقه نگه دارید و بازرسی بصری سریع بر روی سطح خارجی. مرحله سوم: راه اندازی مجدد فشار تا ۱۰۰ درصد فشار نهایی، توقف عملیات ، و به مدت ۴۵ دقیقه نگه دارید. هنگامی که ۴۵ دقیقه سپری شد، مطمئن شدید که کاهش فشار آغاز شده است و فشار به " فشار بازرسی" در حال کاهش است. این فشار بازرسی می تواند به عنوان زیر محاسبه شود: فشار بازرسی = فشار تست هیدرواستاتیک/ ۱,۳ ۴- مطمئن باشید که جزئیات و بازرسی جامع در کل بدنه مخزن و در محل جوش ها و فایل پیوست جوشکاری انجام شده است. ۵- مطمئن شوید که تست هیدرو استاتیک مخازن تحت فشار به درستی به شکل زیر محاسبه شود: فشار تست هیدرواستاتیک= نسبت تنش ۱,۳ X MAWP X نسبت استرس= ( تنش مجاز در درجه حرارت تست) / (تنش مجاز در طراحی دما) ۶- مطمئن باشید که مخزن بلافاصله و با دقت پس از انجام آزمون، تخلیه و از طریق هوا خشک شود [​IMG] تست مخازن تحت فشار تست مخازن تحت فشار : مراحل بعدی فعالیت های پس از انجام تست هیدرواستاتیک مخازن تحت فشار که باید توسط تیم کنترل کیفیت تولید کننده و بازرس شخص ثالث بررسی شود: ۱- گزارش تست مخازن تحت فشار باید توسط تیم کنترل کیفیت تولید آماده شود و توسط شخص ثالث و یا بازرس مجاز امضا شود. ۲- اگر آزمون به دلیل نشت از اتصالات جوش و یا هر نوع دیگری از نقص، شکست خورده است لازم است که مخزن تخلیه و خشک شود و بر اساس روش تعمیر تایید شده تعمیر شود و تست هیدرواستاتیک مخازن تحت فشار نیاز به تکرار دارد. جهت گواهی سلامت دیگ بخار هم مراحل اولیه تست به صورت بالا می باشد. گواهی سلامت دیگ بخار