اسم تجاری جزء الزام های خاص بازرگانان می باشد. الزام های خاص به آن دسته از قواعد و ضوابط اطلاق می گردد که کلیه بازرگانان مکلف به رعایت آن نیستند و حسب مورد برخی از بازرگانان الزام های قانونی در جهت اجرا و اعمال آن را دارا می باشند و عبارتند از :_ کسب مجوزهای ویژه_ اسم تجاریعلامت تجارینکات مهم در ثبت اسم تجاریتجار مانند اشخاص برای شناساندن خود تحت اسم و عنوان معینی فعالیت می کنند. ماده (578) قانون تجارت بیان می کند : اسم تجاری ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند اسم تجاری خود قرار دهد؛ ولو این که اسم تجاری ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد.مدت اعتبار و انحصار اسم تجاری، پس از ثبت برای تاجری که از آن اسم تجاری استفاده می نماید؛ پنج سال است. ( ماده 580 ق. ت ) . این الزام، در واقع الزامی منفی و بازدارنده برای سایر تجار است.چون به استناد ماده (576) قانون تجارت، ثبت اسم تجاری اختیاری است. لذا از الزام های خاص محسوب می گردد.اسم تجاری در زمره مایه های تجاری به حساب می آید و مانند سایر دستمایه های تجاری نظیر سرقفلی، پروانه های تجاری ، حق مالکیت صنعتی، حق اختراع ، حق اکتشاف، علامت تجاری، حق تقدم در اجاره محل و سایر موارد دیگر، قابل خرید و فروش و واگذاری است و مانند سایر ماترک، قابل انتقال به وراث می باشند.اسم تجاری در واقع عنوانی است که تاجر تحت آن نام به تجارت می پردازد. همان گونه که اشاره شد، این اسم می تواند نام خانوادگی تاجر باشد یا هر عنوان دیگری که تاجر برای اسم تجاری خود انتخاب می کند. اسم تجاری، هر پنج سال یک بار قابل تمدید است. حد فاصل هر بار تمدید، شش ماه تاجر فرصت دارد تا در زمینه تمدید ثبت اسم تجاری خود اقدام نماید. فرم های مورد عمل برابر الگوی انتخابی وزارت دادگستری است.اسم تجاری به استناد ماده (577) قانون تجارت برای تاجری که شریک ندارد، نباید به گونه ای که معرف دو نفر باشد، انتخاب شود.تاجری که نام تجاری خود را به فروش می رساند دیگر حق استعمال آن را نداشته و نمی تواند تجارتخانه دیگری به همان نام در جای دیگر دایر کند. اگر اسم تجاری با نام خانوادگی تاجر یکی باشد فروش اسم تجاری تاجر را از استفاده از نام خانوادگی خود محروم نمی کند به شرط آنکه آن را برای تجارت استعمال نکند. در موقع واگذاری اسم تجاری که نام خانوادگی باشد معمول بر اینست که انتقال گیرنده نام خود را نیز در ذیل آن به عنوان جانشین اضافه می کند یا اینکه در مقابل اسم تجاری کلمه قدیم اضافه می شود تا هم اسم تجاری سابق ذکر شده باشد هم توهمی برای شخص نسبت به شخص تاجر حاصل نشود.ثبت اسم تجاری در صورتی که آیین نامه آن به تصویب برسد مانند ثبت شرکت ها و دفاتر تجاری و علائم تجاری و اختراعات به طریقه اعلامی Declaratif انجام خواهد شد. به این معنی که اداره ثبت نسبت به اظهارات متقاضی ثبت و صحت و سقم آن ها تحقیقی نخواهند کرد و به این جهت اشخاصی که مشاهده کنند حقوق آن ها مورد تضییع قرار گرفته حق خواهند داشت نسبت به ثبت مزبور اعتراض کنند. بنابراین رسیدگی اداره ثبت در مورد ثبت اسم تجاری محدود به این خواهد بود که چنین اسمی قبلاَ به نام دیگری به ثبت نرسیده باشد.نکته : اسم تجاری نباید با ثبت تجاری اشتباه گرفته شود. تفاوت اسم تجاری با ثبت تجاری در این است که ثبت تجاری مربوط است به شناسایی تاجر و وضع تجاری او، در صورتی که اسم تجاری فقط مربوط به شهرت تاجر می باشد که تحت آن اسم خود را معرفی می کند. وانگهی ثبت نام تاجر با فوت یا حجر وی تغییر می کند ولی اسم تجاری با بقا خود نشانگر ادامه کار موسسه یا تجارتخانه می باشد.ثبت شرکت ثبت نیک - redirect.php?a=*nikregister.com