کاربرد ابر روان کننده بتن در صنعت تمروزه امری ضروری در شرایط آب و هوایی خاص شده است و این افزودنی بتن آماده مصرف است و باید در زمان ساخت بتن اضافه گردد و هرگز این محصول را به مصالح خشک اضافه نکنید و برای کاربرد این ایر روان کننده بتن احتلاط کامل باید انجام شود و و بدین منظور پس از افزودن ابر روان کننده بتن به مدت 60 ثانیه مخلوط را هم بزنید و شرکت های معتبر اینترنتی به صورت مجاز فعالیت دارند که برای کسب اطلاعات بیشتر میتوتنید تماس حاصل نمایید .redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/31/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D A%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%AA%D9%86% 20%D8%A8%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D9%BE %D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3%DB%8 C%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%AA%D8%B1ADMlX%20NE %20320%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D 9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%AA%D9% 88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF