همان طور که در مقالات پیش گفته شد، ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در دو نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود. پس از تنظیم اظهارنامه به شرح فوق، متقاضی یا نماینده قانونی وی همان گونه که در ماده 69 آیین نامه آمده است، باید اظهارنامه را به مرجع ثبت تسلیم نماید. تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام، تاریخ اظهارنامه تلقی می گردد.در اظهارنامه ثبت طرح صنعتی، ذکر نکات ذیل الزامی است :1. اسم ، نشانی ، کد پستی ، شماره ملی ، تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی وی و در صورتیکه متقاضی شخص حقوقی است ، ذکر نام ، نوع فعالیت ، اقامتگاه ، محل و شماره ثبت ، تابعیت ، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر الزامی است.2. اسم ، اقامتگاه و کد پستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد.3. اسم و اقامتگاه طراح در صورتی که متقاضی همان طراح نباشد ؛4. ذکر کالا و طبقه ای که متقاضی درخواست ثبت طرح برای آن را دارد.5. تاریخ ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه طرح صنعتی در خارج، در صورت درخواست حق تقدم6. تعیین ضمائم ثبت طرح صنعتی پس از اعطای فرصت اعتراضدر این پروسه، ابتدا کارشناس اظهارنامه طرح صنعتی و ضمائم آن را تنها از نظر شکلی مورد بررسی و چنانچه اظهارنامه طرح مورد درخواست ثبت واجد شرایط شکلی باشد و همچنین مغایرتی با اخلاق حسنه و نظم عمومی نداشته باشد، ظرف مدت معین از متقاضی می خواهد که هزینه انتشار آگهی اظهارنامه را پرداخت کند.چنانچه متقاضی در مهلت تعیین شده نسبت به پرداخت هزینه اقدام نکند ، اظهارنامه رد می شود.چنانچه متقاضی در مهلت تعیین شده مبادرت به پرداخت هزینه نماید، آگهی ثبت اظهارنامه منتشر می شود. در آگهی اظهارنامه مواردی از قبیل تاریخ اظهارنامه ، نام و آدرس متقاضی ، مراتب درخواست حق تقدم ، نوع و طبقه کالایی که طرح برای آن مورد ثبت قرار خواهد گرفت ، همچنین نام و آدرس طراح در صورتی که او متقاضی انتشار آن باشد منعکس می گردد.پس از انتشار آگهی اظهارنامه به شرح فوق، هر شخصی که معترض باشد می تواند با پرداخت هزینه های مرتبط نسبت به ثبت طرح در ظرف مهلت معین که در کشورها می تواند متفاوت باشد اعتراض کند.اعتراض معترض با توجه به زمینه های اعتراض می تواند منتهی به رد درخواست ثبت یا ثبت طرح صنعتی به نام او گردد.چنانچه در مهلت معین شده نسبت به آگهی ثبت اظهارنامه طرح صنعتی اعتراضی صورت نگیرد ، در این صورت طرح صنعتی به ثبت می رسد.در صورت وصول اعتراض، اداره مراتب اعتراض معترض را به متقاضی ثبت طرح صنعتی ابلاغ و او را در جریان اعتراض شخص ثالث قرار می دهد. در این صورت ماقاضی باید ظرف مهلت معین که در نظام های ملی متفاوت است نظر خود را مکتوب به اداره ثبت طرح صنعتی اعلام کند.بعد از انقضای مهلت تعیین شده اداره ثبت طرح صنعتی در رابطه با اظهارنامه اتخاذ تصمیم می کند و آن را ثبت یا رد می نماید.در خاتمه لازم به ذکر است که در این نظام نیز گواهینامه طرح صنعتی که اعطاء می شود از استحکام لازم برخوردار نخواهد بود و در هر حال دادگاه ها تحت شرایطی می توانند نسبت به ابطال آن ها اقدام کنند. به عبارت دیگر علیرغم اینکه مراتب پذیرش اظهارنامه برای ثبت طرح صنعتی آگهی می شود لیکن این اقدام حتی در صورت صدور گواهینامه طرح صنعتی مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.از همراهیتان سپاسگزاریم.خاطر نشان می شویم کلیه ی خدمات ثبتی طرح صنعتی به طور تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن توسط کارشناسان مجرب فکر برتر ارائه می گردد.برای این منظور کافیست با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.ثبت شرکت فکر برتر - redirect.php?a=*companyregister.ir