پس از به پایان رسیدن فرآیند ثبت شرکت و تخصیص شماره ثبتی و شناسه ملی چنانچه سهامداران و هیئت مدیره شرکت قصد ایجاد تغییر در شرکت را داشته باشند طی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با تمام و یا اکثریت حضور شرکا یا صاحبان سهام در این مورد اتخاذ تصمیم می نماید.هرگونه ثبت تغییرات شرکت از قبیل تغییر نام، تغییر آدرس، تغییر با الحاق به موضوع، انحلال، ورود و خروج شریک، افزایش یا کاهش سرمایه، تبدیل سهام با نام به بی نام،تعیین اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرس،تعیین حق امضاء و …در مجامع ذیل قابل تصویب می باشد:• مجمع عمومی فوق العاده :این مجمع در موارد و شرایط ذیل در ثبت تغییرات شرکت ها تصمیم گیری می نمایند:افزایش سرمایه و یا کاهش سرمایه (که می تواند با ورود و خروج شریک برگزار شود) .اصلاح مفاد اساسنامه که می تواند شامل: تغییر آدرس، تبدیل سهام بی نام به بانام، نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه، تاسیس شعبه،افزایش یا کاهش سرمایه و یاورود شرکا و خروج شرکا و سایر مواردی که طبق قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می تواند برگزار شود.• مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مبنی بر انتخاب مدیران و بازرسان،تعیین سمت مدیران و حق امضاء می باشد.نکته : تصویب ترازنامه سالیانه که می تواند در مجمع عادی سالیانه در چهار ماهه اول سال برگزار شود در حیطه صلاحیت و مخیرات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده هم می تواند برگزار شود.اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و یازده مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زیر مجموعه آن،وظیفه ثبت شرکت ها و تغیرات شرکت ها را در این استان به عهده دارد.این مراجع ثبتی عبارت است از:_ مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ورامین_ مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری فیروزکوه_ مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهریار_ مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قرچک_مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پاکدشت_مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رودهن_ مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رباط کریم_ مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری دماوند_ مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پردیس_ مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پیشوا_ مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قدس• مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در تهران :ارئه یک نسخه از کلیه اوراق ثبتی به همراه روزنامه رسمی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات در صورتی که تغییرات اعمال شده منجر به تغییر سهامداران باشد. ارائه لیستی از آخرین شرکا الزامی می باشد،برابر اصل شده مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه) کلیه شرکا و اعضاء هیئت مدیره.• مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در ثبت شرکت سهامی خاص در تهران به قرارزیر است :_مدارک هویتی اعضاء هیئت مدیره و سهامداران_فهرستی از آخرین شرکاء شرکت به همراه میزان سهام_اظهارنامه شرکت_آگهی آخرین تغییرات شرکت همراه با روزنامه رسمی آن_آگهی تاسیس شرکت به همراه روزنامه رسمی تاسیس شرکت• مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تهران به شرح ذیل می باشد :_اوراق ثبتی شرکت_آگهی آخرین تغییرات شرکت همراه با روزنامه رسمی آن_مدارک هویتی اعضاء هیئت مدیره و سهامداران_آگهی تاسیس شرکت به همراه روزنامه رسمی تاسیس شرکت• مراحل ثبت تغییرات شرکت در تهران :1) تنظیم صورتجلسه و امضاء ذیل آن2) پذیرش و ثبت نام اینترنتی تغییرات شرکت ها از طریق مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت هااطلاعاتی که می بایست در سامانه درج گردد عبارت است از : انتخاب استان و واحد ثبتی، پر نمودن اطلاعات شرکت، وارد کردن شناسه ی ملی شرکت، درج شماره ثبت در صورت نداشتن شناسه ملی، انتخاب نوع شرکت ، تعیین نوع صورتجلسه ، تعیین تعداد اعضای حاضر در جلسه ، درج مشخصات کامل ، تعیین سمت متقاضی، تعیین مشخصات کامل ، تعیین سمت متقاضی ، درج تاریخ برگزاری جلسه ، دریافت شماره دسترسی 19 رقمی ، تعیین نام و نام خانوادگی و سمت اعضاء امضا کننده دفتر ، درج تصمیمات اتخاذ شده در جلسه از فهرست نوع تصمیم ، تعیین نام درخواستی و پیشنهاد پنج نام ، تعیین اعضای حاضر در جلسه و عنوان سمت آن ها در جلسه ، درج شماره ملی در صورت ایرانی بودن و شماره گذرنامه در صورت غیرایرانی بودن ، درج سمت در شرکت ، تعیین ارتباط اشخاص در جلسه ، تأیید مدارک مورد نیاز بنا به تصمیمات انتخاب شده در جلسه و نوع صورتجلسه توسط متقاضی ، تایپ متن صورتجلسه ، تأییدیه پذیرش جهت ارسال صورتجلسه مکانیزه به ثبت شرکت ها3) ارسال صورتجلسه و مدارک مورد نیاز به اداره ثبت شرکت ها از طریق پست4) پیگیری ثبت تغییرات شرکت5) پرداخت فیش های ثبتی6) دریافت آگهی ثبتی توسط وکیل از اداره ثبت شرکتها7) پرداخت هزینه های روزنامه رسمی8) درخواست دریافت روزنامه رسمی از طریق سامانه9) صدور آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی. ثبت شرکت ثبتیکال - redirect.php?a=*sabticall.com