کاربرد افزودنیهای بتن برای افزایش کاربرد ، اصلاح ، نگهداری و کاهش هزینه ها و دگرگون کردن بعضی از ویژگی هیا بتن در شرایط محیطی ویژه مورد استفاده قرار میگیرند و در عصر ما صنایع ساختمان سازی و مصالح بکار برده شده دچار تغییرات شگرفی شده اند و در شرایطی که نیاز به بتن ریزی های سریع باشد برای حفظ سازه ها در تماس با آب و مقابله با عواملی مانند سرما و یخبندان از افزودنیهای بتن مانند افزودنی زودگیر بتن و ... استفاده میشود که میتوان با تماس با سایتهای اینترنتی معتبر اطلاعات دقیقی را کسب نمود که به طور تخصصی کار فروش این افزودنیهای بتن را انجام میدهند .redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/27/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%D8%B 2%D9%88%D8%AF%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA% D9%86%20AC%20471%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF% D9%86%DB%8C%20%20%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%B1 %DB%8C%D8%AA%20%7C%20%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8 C%20%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%20%DA%A9%D9%86% D9%86%D8%AF%D9%87%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B4%20%D9 %85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AF%D9%88%D8%B A%D8%A7%D8%A8%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C% D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C