فوق روانساز بتن جهت بتن ریزی با قالب های لغزنده و جهت اجرای بتن دال ها ، پی ها ، ستون ها ، دیوارها ، پل ها ، سدها ، کانال ها و ... مورد استفاده قرار میگیرد و این فوق روانسازها به طور کلی برای دستیابی به کارائی مناسب و تامین مقاومت نهایی به کار میروند و باید طبق دستورالعمل تولید کننده مصرف شوند و میتوان از سایتهای اینترنتی معتبر که به طور تخصصی فعالیت دارند برای گرفتن مشاوره و خرید انواع افزودنیهای فوق روانساز و روان کننده اقدام نمود .redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/25/%D9%81%D9%88%D9%82%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B 3%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D9%BE%D9%84% DB%8C%D9%85%D8%B1%DB%8C%20ADMIX%20PS%20240%20%D8%A 8%D8%A7%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D8%AA%20%D8%AD% D9%81%D8%B8%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C %20%D9%88%20%DA%A9%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%2 0%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF