در بتن ریزی در هوای سرد استفاده از مواد زودگیر کننده بتن موجب تسریع در گیرش خمیر سیمان و مقاومت در برابر افزایش حجم یخ میگردد و نباید فراموش کرد که همواره دمای بتن ریخته شده با استفاده از امکانات متفاوت گرمایشی باید در نقطه ای بالای 5 در جه سانتیگراد حفظ گردد تا واکنش شیمیایی سیمان و آب ادامه یابد و مقاومت لازمه حاصل گردد که روز به روز کاربرد انواع مواد افزودنی در صنایع بیش از پیش شده است .redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/28/%D8%B6%D8%AF%20%DB%8C%D8%AE%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%2 0(%D8%B2%D9%88%D8%AF%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9 %D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%AA%D9%86)%20% D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%20AF4 80%20%7C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%B6%D8%AF %20%DB%8C%D8%AE%20%D8%A8%D8%AA%D9%86