کیورینگ بتن ADMIX CM 490ماده عمل آوری سطحی بتن بر پایه حلال است که به سرعت خشک شده و تشکیل فیلم می دهد. رزین های مصرف در فرمول این محصول مخصوص کیورینگ بتن دارای اتصال بین ملکولی بسیار خوب و چسبندگی مناسب به سطح و مرطوب هستند، بدین ترتیب رطوبت کافی برای هیدراته شدن سیمان را در بتن حفظ می شود.redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/22/%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF%20%D8%A 8%D8%AA%D9%86%20ADMIX%20CM%20490%D9%85%D8%A7%D8%AF %D9%87%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%D B%8C%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C%20%D8%A8%D8%AA%D9% 86%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8 %AD%D9%84%D8%A7%D9%84