عوارض احتمالی که ممکن از جراحی زیبایی شکم داشته باشد به شرح زیر می باشد1- ممکن است جوشگاه جراحی زیبایی شکم به طور نامطلوب باشد . جراحی زیبایی شکم2- بعد از اتمام جراحی این احتمال وجود دارد که خونریزی داشته باشید . 3- عفونت بعد از هر جراحی زیبایی ممکن است اتفاق بیفتد . 4- تجمع مایع یکی از عوارض احتمالی جراحی زیبایی شکم می باشد . 5- در همه جراحی ها خصوصا جراحی زیبایی شکم ممکن است در ترمیم و جای زخم اختلال وجود داشته باشد . 6- پوست شکم ممکن است از دست برود. 7- در بیهوشی بیمار ممکن است اختلال ایجاد شود که تنها مختص جراحی زیبایی شکم نمی باشد . 8- یکی از عوارضی که ممکن است جراحی زیبایی شکم داشته باشد ایجاد لخته های خونی می باشد . 9- نکروز چربی و یا از بین رفتن بافت چربی پوست از عوارض و خطران جراحی می باشد . 10- قرینه نبودن 11- ممکن است پاها به مدت طولانی دچر تورم شود . 12- یکی دیگر از عوارض جراحی زیبایی شکم آسیب عصبی می باشد . 13- شلی پوست و محو شدن آن 14- بعضی از بیماران نیاز به جراحی زیبایی شکم مجدد می کنند . 15- ممکن است در پایان جراحی نتیجه مطلوب حاصل نگردد. 16- در بعضی از بیماران ممکن است عوارض قلبی و ریوی بروز کند . پس بهتر است قبل از جراحی زیبایی شکم ابتدا در مورد عوارض احتمالی آن اطلاعات کسب کنید .