در حال حاضر سايتهاي معتبر اينترنتي وجود دارند كه فروش انواع محصولات مواد افزودني بتن اعم از انواع روان كننده ها و فوق روان كننده ها ، ژل ميكروسيليس ، روغن قالب بتن ، ضد يخ بتن يا زودگير كننده بتن را دارا ميباشند كه ميتوان زير نظر كارشناسان و متخصصين اين محصولات را خريداري نمود .redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/21/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A 8%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%7C%20%D8%B1%D9%87%D8%A7% 20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%A7 %D8%B2%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%A8%D8%B1%2 0%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9% 86%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4 %D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D 9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84