کف سازی باید با استفاده از مصالحی صورت گیرد که قادر به تحمل بارهای وارده ناشی از وزن مصالح و دیگر اجزای ساختمان، اسباب اثاثیه و افراد ساکن در ساختمان باشد. کف ها باید در مقابل ساییدگی مقاوم بوده و دارای حد مطلوبی از زیبایی باشند. همچنین در کف سازی ساختمان باید همواره به این نکته مهم توجه نمود که کف سازی باید با مصالحی انجام شود که امکان لغزش و سر خوردن بر روی آن ها حداقل باشد و تا حدودی عایق صدا بوده و نظافت آن به سهولت انجام گیرد.redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/48/%DA%A9%D9%81%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%7C%20%D 9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%20%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%B7% D9%81%20%D9%88%20%D8%A2%D8%A8%20%D8%A8%D9%86%D8%AF %20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%B7%D 9%88%D8%AD%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8% B1%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D9%85%D9%88 %D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D9%82%DB%8C%D8%B 1%DB%8C