امروزه مزیت های استفاده از بتن خود تراز اقتصادی تر بودن و نیاز کمتر به نیروی متخصص برای اجرای بتن ریزی می باشد در گذشته به مزیت های اقتصادی بتن خود تراز و نیاز به مهارت نيروی انسانی کمتر توجه می گرديد. می توان مزايای استفاده از بتن خود تراز را بصورت زير فهرست نمود:بتن خودتراز بتن خود تراز باعث اجرای سريعتر پروژه های عمرانی می شود. دوام بيشتری بتن خود تراز از دیگر مزایای آن است . آزادی عمل بيشتر در طراحی از دیگر مزایای بتن خود تراز است.redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/53/%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%AA%D 8%B1%D8%A7%D8%B2