يكي از مواردي كه در مورد ساخت و آب بندي سازه هاي بتني بالاخص مواردي كه در مجاورت دائم يا غير دائم با فشارهاي منفي آب و مواد شيميايي هستند عملكرد مسدود كنندگي كامل و ممانعت از ورود آب هاي مزاحم به درون بتن و سرايت آنها به ميلگردها مي باشد. در اين راستا بايد بتني ساخته شود كه اصطلاحا آب بند يا ناتراوا (Watertight) باشد و يا پس از بتن ريزي سطح بتن را بصورت قطعي آب بندي شود و براي توليد بتن آب بند و ديدن انواع مواد افزودني ميتوان از سايتهاي اينترنتي اقدام نمود .redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/54/%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%A2%D8%A8%20%D8%A8%D9%86%D 8%AF%20%7C%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A2%D8% A8%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%B3%D8%B7%D9%88 %D8%AD%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%2 0%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8% B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF