از موارد کاربرد بتن آب بند میتوان به موارد زیر اشاره نمود : برای آب بند کردن دیواره های بتنی مخازن آب مانند آی شرب و صنعتی ، استخر ، آب نما ، دریاچه و پی مصنوعی ، پی و نمای ساختمان ، حمام و سرویس ها توصیه میشود و به دلیل وجود پودر پایه سیمانی در این محصول نصب کاشی سرامیک سنگ و رنگ آمیزی به آسانی امکان پذیر است .redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/54/%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%A2%D8%A8%20%D8%A8%D9%86%D 8%AF%20%7C%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A2%D8% A8%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%B3%D8%B7%D9%88 %D8%AD%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%2 0%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8% B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF