برای آب بندی بتنِ یک سازه اقدامات مختلفی در مراحل اجرا و پس از اجرا صورت می*گیرد. برخی از این اقدامات به هنگام تولید بتن و برخی پس اجرا و قبل از بهره*برداری انجام می*شود. تولید بتنی مناسب، استفاده از مواد آب بند پوششی و استفاده از واتر استاپ های داخل بتن از جمله راهکارهای آب بندی بتن به شمار می*رود و برای آگاهی از مواد آب بند بتن میتوان به سایتهای معتبر اینترنتی مراجعه نمود .redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/55/%D8%A2%D8%A8%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D8%AA%D 9%86