کاریکاتور توهین آمیــــز روزنامه شرق
به رزمندگان دفاع مقدس
متأسفم