تصاویر سردر مغازه*های تهران قدیم چگونه بود؟تابلوهای قدیمی مغازه : در هیاهوی تهران مدرن ، هنوز هم تابلو*هایی سردر برخی مغازه*های شهر دیده می*شوند که با نگاهی به آنها می*توان به تهران قدیم پا گذاشت. تابلوهایی که هرکدامشان خاطرات زیادی را تداعی می*کنند. صنعت تابلو سازی تهران از دیر باز مورد توجه بوده است.redirect.php?a=perkasco.com/