روان کننده بتن بر پایه لیگنو ADMIX LX 140 یک افزودنی مایع مناسب برای بتن ریزی حجیم (بتن حجیم) است که باعث روان کنندگی بتن یا کاهش آب مصرفی می شود. این محصول مناسب بتن حجیم بر اساس استاندارد ASTMC-494TypeB,D و استاندارد ملی ایران به شماره 2930 تولید می شود و با انواع سیمان ها سازگار است. بدیهی است با توجه به تنوع ویژگی های سیمان ها و سنگدانه ها، انجام آزمایش های کارگاهی برای هر پروژه ضروری است.redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/56/%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%AD%D8%AC%DB%8C%D9%85%2 0%7C%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%86%D9% 86%D8%AF%D9%87%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%A8%D8 %B1%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D9%84%DB%8C%DA%A F%D9%86%D9%88-%20%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%2 0%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%D8% AF%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7 %D8%AF%20%20%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%A 8%D8%AA%D9%86%20%D8%AD%D8%AC%DB%8C%D9%85