فوق روان کننده ، افزودنی مایع بر پایه پلی نفتالین سولفونات است که برای ساخت بتنی کارا و خود متراکم مورد استفاده قرار می گیرد و در شرایط نرمال از نظر گیرش و ساخت بتنی با کاهش اساسی نسبت آب به سیمان و افزایش کلیه مقاومت ها خصوصاً مقاومت های اولیه نسبتاً بالا فرموله شده است و برای خرید این محصولات میتوان از سایتهای اینترنتی معتبر اقدام نمود .redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/58/%D9%BE%D9%84%DB%8C%20%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%8 4%DB%8C%D9%86%20%D9%81%D9%88%D9%82%20%D8%B1%D9%88% D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9 %88%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B 4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D8%A8%20%D8%A8%D8%AA% D9%86%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%20 %D9%BE%D9%84%DB%8C%20%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%8 4%DB%8C%D9%86