پروفسور اندرسون:دنیای معاصر، عصر بازگشت به دین است

استاد پیشین دانشگاه هاروارد و استاد دانشگاه میشیگان با اشاره به اینکه بعد از عصر مدرن محدودیت علم و سرکوب علم نتایج مصیبت وار خود را نمایان ساخت، گفت: آنچه اتفاق افتاد جهانی سرشار از صلح و دوستی در سایه علم نبود.
پروفسور الیزابت اندرسون استاد فلسفه و مطالعات زنان در دانشکده جان رالز دانشگاه میشیگان در خصوص جایگاه دین در دنیای معاصر گفت: بعد از عصر مدرن نوعی بازگشت به دین که در دوران خردمحوری به حاشیه رانده شد قابل مشاهده است.
وی تصریح کرد: آنچه در عصر روشنگری دستاویز دین گریزی قرار گرفت اقداماتی بود که در قرون وسطی به نام دین انجام شد و اینگونه القا شد که ماحصل دین همان آرای قرون وسطایی بوده است.
مؤلف "ضرورت یکپارچگی" گفت: سیطره کلیسا و سوء استفاده کلیسا از قدرت سیاسی باعث شد تا مردم همه چیز را به دین ربط و نسبت دهند.
وی در ادامه یادآور شد: در واقع دینی که کلیسا از آن سخن می*گفت دیگر نزد مردم اعتبار و وجهه*ای نداشت.
این فیلسوف اخلاق معاصر تصریح کرد: در عصر روشنگری علم و دستاوردهای علمی باعث شد تا برخی از باورهای خرافی که به عنوان باورهای دینی القا می شد زیر سؤال برود. این موضوع باعث شده بود تا علم وجهه و اعتبار زیادی به دست آورد.
اندرسون یادآور شد: برخی از این خرافه*ها منافع برخی از کشیشان و عالمان دینی را فراهم می*آوردند و از اینرو با علم مخالفتهایی صورت می گرفت.
وی در ادامه افزود: اما بعد از عصر مدرن محدودیت علم و سرکوب علم نیز نتایج خود را نمایان ساخت. آنچه اتفاق افتاد جهانی سرشار از صلح و دوستی در سایه علم نبود.
استاد پیشین دانشگاه هاروارد در پایان افزود: سکولاریسم و رد اعتقادات دینی نتوانسته بود مانع جنگ و خونریزی شود و نتوانسته بود برای بشری که دین را عامل جنگ و خونریزی می دانست صلح و آسایش به همراه آورد.