روش استفاده از ضد یخ بتن مسلح ضد یخ بتن مسلح ADMIX AF480 به صورت محصول آماده مصرف عرضه و در مراحل اختلاط به بتن افزوده می شود. این محصول را به مصالح خشک اضافه نکنید. بهترین زمان پس از افزودن 70 درصد آب بتن و قبل از اضافه کردن آب تنظیم است و برای کاربرد این محصول د رصنایع عمران و شهرسازی میتوان از طریق سایتهای معتبر اینترنتی اقدام نمود .redirect.php?a=white-damavand.ir/fa/page/60/%D8%B6%D8%AF%20%DB%8C%D8%AE%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%2 0%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7% D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%D8%B6%D8%AF %20%DB%8C%D8%AE%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%A8%D8%A F%D9%88%D9%86%20%DA%A9%D9%84%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8% AF