شرایط متقاضیان برای خود اشتغالی برای مهاجرت به کانادا بدین صورت است که متقاضی باید در 5 سال از قبل از اقدام برای مهاجرت از سریق خود اشتغالی تا زمانی که افسر مربوطه درباره پرونده وی تصمیم گیری مکند، حداقل دارای دو سال هنری، فرهنگی یا ورزشی در سطح حرفه ای و بین المللی باشد. درآمد متقاضی از محل خوداشتغالی باید به گونه ای باشد هزینه زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند. (حتی اگر همسر وی درآمد داشته باشد) متقاضی نشان دهد که می خواهد و می تواند بعد از ورود به کانادا فعالیت خوداشتغالی خود را ادامه دهد و این امر موجب پیشرفت کانادا در عرصه هنری، فرهنگی یا ورزشی می شود. (گرچه عملاً بعد از ورود تعهدی به این کار ندارد) بنابراین روش خوداشتغالی مخصوص کسانی است که ثابت کنند خوداشتغال بوده اند (در زمینه های هنری، ورزشی یا کشاورزی) و همچنین بعد از ورود به کانادا می خواهند و می توانند (از نظر اقتصادی، سطح زبان انگلیسی و تجربه کاری) در فعالیت های خوداشتغالی شرکت کنند و به پیشرفت هنر، ورزش یا کشاورزی کانادا کمک کنند. این روش برای دور زدن نظام مهاجرتی نیست و نه تنها پرونده افرادی که سعی بر مدرک سازی کنند یا شرایط لازم را نداشته باشند رد می شود، بلکه ممکن است به مدت 5 سال به کانادا ممنوع الورود شوند.redirect.php?a=datikgroup.com/index.php