یکی از راههای مهاجرت به کانادا از طریق ویزای کار و نیروی کار ماهر میباشد که ویزای اسکیل ورکر یا همان نیروی کار ماهر ومتخصص همیشه مورد استقبال فراوانی بوده است و جویندگان بهترین راه مهاجرت به کانادا با یک دید مثبت و اراده قوی به سمت این روش گرایش پیدا کرده اند. این راه برای افرادی که شرایط وامتیازات ویزای اسکیل ورکر کانادا را دارا باشند میتواند یکی از بهترین راه های مهاجرت به کانادا باشد. اما باید توجه داشت که ویزای اسکیل ورکر یک سیستم امتیازی وبر اساس یک سری شرایط ویژه و امتیازات مثبت صادر میشود.redirect.php?a=datikgroup.com/index.php