افرادي که از طريق يکي از برنامه هاي استاني اقدام به مهاجرت به کانادا ميکنند، داراي مهارتها، تحصيلات و سوابق کاري هستند که براي کمک به اقتصاد استان مربوطه مورد نياز است. دولتهاي استاني و منطقه اي کانادا از اين برنامه ها براي بهره برداري بهينه از اين افراد پس از ورود به کانادا استفاده ميکنند. هر يک از اين برنامه هاي استاني به صورتي طراحي شده اند که پاسخگوي نيازهاي خاص استان باشند و افرادي را انتخاب کند که به راحتي قادر به زندگي و کار در آن استان باشند. براي مهاجرت از روشهاي مهاجرت استاني، درخواست کننده بايستي از طرف استان يا منطقه مربوطه انتخاب شود که برنامه مهاجرت استانی یکی از روش های مختلف مهاجرت به کانادا میباشد .redirect.php?a=datikgroup.com/index.php