مهاجرت به کانادا از طریق کار و نیروی متخصص بدین صورت است که اداره مهاجرت کانادا به نیروهای متخصص با توجه به سطح تحصیلات، تجربه کاری و دانش زبان انگلیسی یا فرانسوی، اقامت دائم کانادا می*دهد. از ابتدای سال ۲۰۱۵، نیروهای متخصص تنها می*توانند از روش اکسپرس اینتری برای ثبت درخواست مهاجرت خود استفاده کنند. اگر متقاضی پس از ثبت درخواست در سیستم اکسپرس اینتری دعوت*نامه*ای دریافت کند، می*تواند سایر مدارک خود را برای اداره مهاجرت کانادا ارسال کند. در غیر این صورت باید تا دریافت دعوت*نامه منتظر بماند. استان فرانسوی زبان کبک هم به صورت اختصاصی نیروی تخصصی می*پذیرد .redirect.php?a=datikgroup.com/index.php/pages/about-us/2017-09-24-11-49-11