آماری از درصد کودکان بهره*مند از آموزش موسیقی، در دست نسیت. ولیکن رشد روز*افزون برنامه های آموزشی مرتبط، دلیلی بر این مدعاست.در این بین آموزش صحیح موسیقی حائز اهمیت فراوان است. “آموزش ریتم” یکی از مواردی ست که در نگرش* های مطرح و قابل استناد موسیقی کودک، جایگاه ویژه *ای دارد.در یک نگاه کلی، انسان ریتم پذیر، آدمی سرزنده، کنشگر، حساس و پذیرای مسئولیت است. انسانی که می* تواند محرک *های بدنی و روانی را دریافت کند و با نرمش تمام به آن واکنش نشان دهد. کسی که به آسانی با بازداری* های سنتی خو نمی* گیرد بلکه سعی می* کند خود را بیان کند و خلاق باقی بماند.واقع گرایی عقلانی زمانه* ی ما، بیش از همیشه به انسانی نیاز دارد که با توانایی *اش در بیان شخصی، در برابر روزمر*گی* ها رنگ تازه*ای بیافریند و پدیده* ی تازه* ای را خلق کند. پرورش چنین انسانی در بستر آموزش صحیح موسیقی امکان پذیر است. چنین انسانی در معنای حقیقی برازنده* ی واژه *ی “هنرمند” خواهد بود. اگر از این دریچه به آموزش موسیقی بنگریم بار دیگر به جایگاه ” ریتم و حرکت و بازی* های حرکتی” پی خواهیم برد.بدن ما ساختاریست که بی وقفه خواستار حرکت است. اگر کودکان نتوانند بدن* هایشان را به شکل* های مناسب به حرکت در*آورند، آنگاه به سرکشی و بازی *های پر سر و صدا روی می* آورند. چنانچه کودکی را در بکرترین لحظاتش با خود رها کنیم و بازی* هایش را از دور بنگریم بی درنگ به توانایی* های او در بیان *گری پی می*بریم: کودکان به شکل طبیعی صحبت کردنشان را با آواز در*می* آمیزند و کلمات را در بازی* هایشان تقلید می* کنند و با قافیه* ها کلنجار می* روند وعبارات موزون می* سازند… بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج واقع در بهترین منطقه کرج با بهترین اساتید موسیقی به کودکان شما با بهترین روش های آموزش موسیقی موسیقی تدریس می کند.با استفاده ی مناسب از این ویژگی* های ذاتی*ست که پرورش انسان ریتم *پذیر میسر خواهد بود.از آنچه رفت، نیک پیداست که به کارگیری بدن کوبه و بازی* های حرکتی، جز لاینفک آموزش موسیقی به کودکان است.یادداشتی بر اساس مقاله ی “انسان ریتم پذیرو آموزش او” از دروتی گونتر(کتاب رهیافت ارف شولورک).آموزشگاه موسیقی سازنو بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج است و آماده ارائه بهترین خدمات به شما همشهریان عزیز است.