بنظر شما دوستان با رشته برق میتوان برای مهاجرت اقدام کرد؟