در شرکت مختلط سهامی یک یا چند شریک ضامن با چند شریک با مسئولیت محدود کار می کنند. این شرکت معمولا زمانی تشکیل می شود که یک سرمایه گذار احتیاج به پول دارد و نمیخواهد قرض کند. ارکان تصمیم گیرنده در شرکت مختلط سهامی:_ ارکان تصمیم گیرنده :این شرکت همانند شرکت سهامی دارای مجمع عمومی موسس، عادی و فوق العاده باشد. اولین محل مجمع عمومی موسس است که باید به تنظیم اساسنامه و شرکت نامه و تقاضای ثبت شرکت و اساسنامه و انتخاب هیات نظارت بپردازد.مجمع عمومی فوق العاده نیز در موارد غیرعادی برای اموری مانند تغییر اساسنامه یا ادامه فعالیت شرکت یا انحلال آن تشکیل می گردد.اگر حق انحلال یا تغییر اساسنامه به مجمع عمومی داده نشده باشد، با توجه به مقررات شرکت تضامنی رضایت کلیه شرکای ضامن شرط است. ابتدا باید مجمع عمومی با توجه به مقررات شرکت سهامی نسبت به موضوع رای داده و شرکا ضامن نیز به آن رضایت دهد.و مدارکی که برای ثبت شرکت مختلط سهامی لازم است:1- یک نسخه مصدق از شرکت نامه2- یک نسخه مصدق از اساسنامه3- اسامی مدیر یا مدیران شرکت4- نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه5- سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،446- نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی . . . . . . . . . . . .ثبت شرکت نیک