همچنین تا به امروز شهر ریو تنها پایتخت اروپایی بوده، که خارج از قاره ی اروپا قرار داشته است. در تور برزیل کشور برزیل منطقه ی بسیار وسیعی را در میان اقیانوس اطلس و مرکز آمریکای جنوبی در بر گرفته، و به جز شیلی و اکوادور با تمامی کشور های قاره ی جنوبی هم مرز می باشد. همچنین این کشور وسیع غریب به نیمی از مساحت قاره ی آمریکای جنوبی را فرا گرفته است. گردشگران عزیز تور برزیل در این کشور شاهد تنوع جغرافیایی بسیاری خواهید بود، که شامل جلگه های پست کوه ها، تپه ها، کوه ها و زمین های بایر نیز می شود. همچنین برای سفر به این کشور می توانید از تور لحظه آخری استفاده نمائید.