حق العمل کار شخصی است که معامله ای را به نام خود، ولی به حساب دیگری (آمر) انجام می دهد و در ازای آن، حق العملی را دریافت می کند. از جمله وظایفی که این شرکتها دارند، انجام دستورات آمر، انجام معامله به نام خود، ذینفع نبودن در معامله، اطلاع به آمر، وکالت و امانت، بیمه اجناس، منافع معامله و معاملات اعتباری است. این شرکت هم مانند سایر شرکت ها می تواند در قالب مسئولیت محدود و سهامی خاص ثبت شود که شرایط ان برای سهامی خاص بدین صورت است: 1-حداقل 3 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند. ( 18 سال تمام )2- حداقل سرمایه شرکت 1.000.000 ریال باشد. 3- در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود. 4- در صورت سرمایه غیر نقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.5-سرمایه شرکت صرفاَ توسط موسسین تامین می شود.موسسین شرکت،نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند،مسوولیت تضامنی دارند.تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است،صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاء کنندگان آن ها،مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.6- اعضاء هیات مدیره باید حداقل از 2 نفر تشکیل گردد و اعضا و هیات مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند و اعضا و هیات مدیره نباید دارای سوء پیشینه کیفری باشند.--------- ثبت شرکت کارا