عاقبت کلش چی شد دوستانمن خودم تا لول 88 بازی کردم و لی ان دو سالی هست دستم بهش نزدممیخواستم ببینم ارزش داره دوباره برم نصبش کنم یا نه ؟